خانه » گوناگون » یک سخن کزدل برآیدبرلب این قمو نیست