خانه » مقاله » شب داستان خوانی، داستان های کوتاه از کارگاه نوشتن خلاق انجمن فرهنگی دهخدا زبر نظر شهروز رشید شنبه بیست و چهارم ماه دسامبر در مکان انجمن فرهنگی دهخدا‎

شب داستان خوانی، داستان های کوتاه از کارگاه نوشتن خلاق انجمن فرهنگی دهخدا زبر نظر شهروز رشید شنبه بیست و چهارم ماه دسامبر در مکان انجمن فرهنگی دهخدا‎