خانه » مقاله » خوانش نوشته های صادق هدایت ، شنبه 6 ااکتبر 2918 در انجمن فرهنگی دهخدا

خوانش نوشته های صادق هدایت ، شنبه 6 ااکتبر 2918 در انجمن فرهنگی دهخدا

!هیچ کس وحشتناکتر از شبهِ روشنفکرِ عقب مانده نیست
«صادق هدایت»