خانه » هنر و ادبیات » دى ماه خونین/ منوچهر برومند م ب سها

دى ماه خونین/ منوچهر برومند م ب سها


دیدى چگونه باد ز هر آشیان ربود
هر پوپکى که خواست به پرواز پر گشود؟!

دیماه سرد آمد و سوزش به جان نشست
مامِ وطن ز سوزِ دىِ سرد رخ شَخود(١) ؟!

افتاد سرو و کاج و صنوبر فرو شکست
وز صَرصَرى که آمد و توفید و غم فزود ؟!

نقّاشِ شومْ دستِ قلمْ سرخ ِروزگار
دیماه ِخون کشید و به دنیاىِ دون نمود ؟!

طومار مرگ و نامهء عمر تباه خلق
در گوش ظالمان زمان هیچ و پوچ بود ؟!

لیکن سها چو خون ز چکه کُنَدْ، دشت لاله خیز
سیلى شود سترگ و بَرَدْ هرچه را زدود !!!

(١) شخودن: به معنى خراشیدن و چنگ زدن است.

م ب سها پاریس ٢٢ دیماه ١٣٩۶